Zavolejte nám: +420 774 550 365     E-mail: info@elektrokolazlin.cz
Sledujte nás také na Facebooku!

Košík

Váš košík je prázdný

Nakupovat

Obchodní podmínky půjčovny

Obchodní podmínky
půjčovny elektrokol

 

Provozovatel: Vacation rental s.r.o. 
se sídlem Na Výpustě 631, Zlín – Štípa
IČ: 08082235

 

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně dne 11. 4. 2019, oddíl C, vložka 111784, pro pronájem elektrokol prostřednictvím kamenné prodejny a on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.elektrokolazlin.cz

 

1. Úvodní ustanovení

Společnost je oprávněna k činnosti půjčení elektrokol, která jsou výhradně v jejím vlastnictví. Společnost elektrokola pronajímá krátkodobě či dlouhodobě a to buď koncovému zákazníkovi (dále jen “nájemce”). Pokud v těchto všeobecných obchodních podmínkách (“VOP”) není stanoveno jinak, pak tyto podmínky platí pro veškeré smluvní partnery, ať je forma půjčení jakákoliv. Konkrétní podmínky půjčení formou nájmu upravuje smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem (“nájemní smlouva”, dále jen “smlouva”).

 • Pokud společnost půjčuje vyjma elektrokol i příslušenství pro jízdu, jako je přilba, případné další ochranné pomůcky a příslušenství, pak se na tyto věci pohlíží pro úpravu smluvních povinností stejně jako na elektrokolo.
 • Elektrokolo bývá vybaveno i počítadlem ujetých kilometrů s tím, že počet ujetých kilometrů nemá vliv na výši nájmu, tj. počet ujetých kilometrů není omezen. V případě řádného vrácení elektrokola bez zjevného poškození má nájemce právo na vrácení kauce ve výši 100%.

2. Obecné informace k uzavření smlouvy o nájmu elektrokola

 • K uzavření smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem je vždy nezbytné předložit platný průkaz totožnosti a to vždy na osobu nájemce.
 • Pronajímatel má právo odmítnout uzavření smlouvy v případě, že je ohroženo vrácení elektrokola, či v případě, že o uzavření smlouvy žádá osoba, která není v danou chvíli způsobilá k provozu elektrokola. Osoby mladší 18 let mohou nájemní smlouvu uzavřít pouze v případě, že jejich fyzická dispozice je k použití elektrokola dostatečná a jsou schopny pochopit obsah práv a povinností dle nájemní smlouvy.
 • Nájemce může být požádán o složení kauce a to v případě, že pronajímatel dojde k závěru, že uzavření smlouvy podléhá riziku nevrácení elektrokola (nestandardní doba nájmu) či deklarované nestandardní použití elektrokola (riziková zvolená trasa).
 • Zásady správného užívání elektrokola jsou nájemci vysvětleny při jeho převzetí. Nájemce podpisem nájemní smlouvy potvrzuje tuto skutečnost.
 • Nájemce, vyjma právnických osob a osob podnikajících, se zavazuje užívat elektrokolo výhradně sám a neposkytnout je k užívání jiné třetí osobě. V případě, že tak učiní, odpovídá jako by elektrokolo užíval sám.

3. Užívání elektrokola

 • Elektrokolo je funkční pouze v případě nabitého akumulátoru. Bez nabitého akumulátoru je funkční jako běžné jízdní kolo bez elektropohonu. Elektrokolo se předává nájemci vždy nabité na minimálně 85% kapacity akumulátoru. Nájemce nesmí použít tento akumulátor k jiným účelům, vyjma případného dobíjení. Nájemce podpisem smlouvy potvrzuje, že byl poučen o výdrži akumulátoru a způsobu dobíjení.
 • Pronajímatel neodpovídá za škody, které nájemci či třetím osobám vzniknou užíváním elektrokola a příslušenství v rozporu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami či v rozporu se zákonem, podzákonnými předpisy, či neopatrností, případně pod vlivem alkoholu či návykových látek.
 • Nájemce byl poučen, že elektrokolo jízdu pouze podporuje a nemůže zcela nahradit fyzickou sílu nájemce. Nájemce je povinen toto zvážit a postupovat rozumně s ohledem na svoji fyzickou kondici. Elektrokolo je konstrukčně stavěné na jízdu po asfaltovém povrchu, případně zpevněných šotolinových cestách či cyklostezkách. Elektrokolo není určeno pro jízdu ve skalnatém terénu.
 • Nájemce je povinen elektrokolo vždy zabezpečit proti krádeži zámkem v době, kdy se od elektrokola z jakéhokoliv důvodu vzdálí a nemá je pod vlastní vizuální kontrolou.
 • Při poškození, ztrátě, či odcizení elektrokola je nájemce povinen neprodleně informovat pronajímatele na tel., uvedeném ve smlouvě a dále Policii ČR.
 • Při poruše či poškození elektrokola je povinen nájemce neprodleně kontaktovat pronajimatele na tel., uvedeném ve smlouvě. V této situaci má nájemce možnost žádat pomoc Pronajímatele. Forma pomoci bude záviset na konkretních okolnostech, na telef. dohodě mezi nájemcem a pronajímatelem. Náklady spojené s pomocí hradí nájemce. Při poruše zaviněné technickým stavem elektrokola platí, že nájemce má právo neplatit za poskytnutou pomoc.
 • Zapůjčené elektrokolo je možno užívat pouze pro nekomerční účely. V případě jiného záměru je nutné konkrétní případ konzultovat s Pronajímatelem.

4. Vrácení elektrokola, skončení smluvního vztahu

 • Nájemce je povinen vrátit elektrokolo a příslušenství v bezvadném stavu vždy namísto a v čase, které jsou ve smlouvě sjednány. Plně funkční elektrokolo s běžným opotřebením resp. běžným znečištěním je považováno za bezvadné. Nájemce není oprávněn provádět na elektrokole žádné změny, žádné konstrukční úpravy trvalého charakteru.
 • Při nedodržení doby nájmu vždy platí, že nájemce je povinen uhradit dobu, po kterou měl elektrokolo k dispozici, jako by se jednalo o nájem a dále pak smluvní pokutu ve výši 100% původně sjednaného nájemného.
 • Po vrácení elektrokola při končení smluvního vztahu pronajímatel a nájemce poznamenají pod smlouvu způsob vzájemného nevypořádaných závazků, budou-li jaké. Právní vztahy mezi společností a nájemcem se řídí vždy těmito podmínkami a nájemní smlouvou. Právní vztahy mezi společností a nájemcem, které výslovně neupravují tyto VOP či nájemní smlouva, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) V případě, že se v budoucnu ukáže, že tyto VSP jsou v rozporu s občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.), či jeho výkladem, pak má přednost zákon, resp. ustálená judikatura.

Ve Zlíně dne 11.4.2019
Kontrolováno dne 17.03.2021

slot bet 100 perak

Košík

Váš košík je prázdný

Nakupovat